OpenShift Origin 4.0 on CentOS 6.5

by MrChoke

การ Setup Node Host

สำหรับ Node Host ก็ใช้ Guest OS ที่ Clone ไว้ตอนแรก Boot ขึ้นมาแล้วก็ ssh เข้าไปตาม IP ที่ได้รับจาก vboxnet

ADD DNS Reccord

* BROKER Host

ขั้นแรกเลยเมื่อเรามีเครื่อง Node และ ได้รับ IP เรียบร้อยเราต้องทำการลงทะเบียนชื่อ Node กับ DNS Server โดยสั่งทางฝั่ง Broker นะครับ ทำทุกครั้งเมื่อมีการ setup Node ขึ้นมาใหม่

oo-register-dns -h node -d example.com -n 192.168.5.2 -k /var/named/example.com.key

ให้ระบุ IP (-n) และ ชื่อ Host (-d) ของเครื่อง Node ให้ถูกต้อง เมื่อสั่งเรียบร้อยแล้วให้ลอง ping ดูครับ ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติก็สามารถระบุ IP กลับมาถูกต้อง

ping node.example.com หรือจะลอง dig node.example.com จะได้ข้อมูลออกมาประมาณนี้

;; QUESTION SECTION:
;node.example.com.    IN  A

;; ANSWER SECTION:
node.example.com.  180  IN  A  192.168.5.2

;; AUTHORITY SECTION:
example.com.    1  IN  NS  ns1.example.com.

;; ADDITIONAL SECTION:
ns1.example.com.  1  IN  A  127.0.0.1
ns1.example.com.  1  IN  A  192.168.5.1

เพิ่มบรรทัดนี้ลงใน /etc/hosts

cat<<EOF>>/etc/hosts
192.168.5.2 node.example.com
127.0.0.1 node.example.com
EOF

ตั้งค่า SSH Key Authentication

* BROKER Host

ขั้นตอนนี้เป็นการตั้งให้เครื่อง Broker และ Node ติดต่อกันผ่าน SSH โดยใช้ Key Auth แทนการใช้ password โดยสั่งคำสั่งต่อไปนี้บนเครื่อง Broker

ssh-copy-id -i ~/.ssh/rsync_id_rsa.pub root@192.168.5.2

โดยระบุ IP ของเครื่อง Node ให้ถูกต้อง และถ้ามีการสร้าง Node ใหม่ขึ้นมาก็ให้ทำแบบนี้เช่นกัน แต่ถ้าใช้วิธีการ Clone ก็ไม่ต้องครับ การส่ง key ไปยัง Node ถ้าเรายังไม่เคยเข้า Node จาก Broker มาก่อนจะมีการถามเรื่องการบันทึก known hosts ก็ให้ตอบ yes และใส่ password ให้ถูกต้อง

คราวนี้ก็ลอง ssh เข้าไปยัง Node จาก Broker อีกครั้งด้วยคำสั่งด้านล่าง ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะเข้าได้โดยไม่ต้องใช้ password วิธีนี้สามารถนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันจริงๆ ได้ครับ

ssh -i /root/.ssh/rsync_id_rsa root@node.example.com

แค่นี้ระบบ OpenShift Origin ก็จะสื่อสารกันระหว่าง Broker กับ Node ได้ด้วย key แต่ถ้าเราอยากใช้แบบด้านล่างโดยไม่ต้องใช้ password ด้วยต้องทำเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับ

ssh root@node.example.com ให้ใช้คำสั่ง ln -s ~/.ssh/rsync_id_rsa ~/.ssh/id_rsa

กำหนดชื่อเครื่อง Node

* NODE Host ให้มาทางฝั่งเครื่อง Node กำหนด DNS Server ให้ระบบดังนี้ ให้แก้ไข file /etc/resolv.conf

cat <<EOF >/etc/resolv.conf
domain example.com
search example.com
nameserver 192.168.5.1
EOF

ระบุ IP ของเครื่อง Broker ให้ถูกต้อง ทดสอบโดยการสั่ง ping ping broker.example.com ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะสามารถส่งคืน IP กลับมาถูกและตอบ ping กลับมาถูก

PING broker.example.com (192.168.5.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.5.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.249 ms
64 bytes from 192.168.5.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.12 ms
64 bytes from 192.168.5.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.364 ms

ถ้าจะใช้ dig ต้องลงเพิ่มนิดหนึ่งครับ yum -y install bind-utils ให้เพิ่มค่าใน

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1

โดยสั่งคำสั่งดังนี้

myip="192.168.5.1"

cat <<EOF>>/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
PEERDNS=no
DNS1=${myip}
EOF

cat <<EOF>>/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
PEERDNS=no
DNS1=${myip}
EOF

แก้ไข /etc/sysconfig/network nano -w /etc/sysconfig/network แก้ไขค่า HOSTNAME

HOSTNAME=node.example.com

สั่งปรับชื่อเครื่อง

hostname node.example.com logout แล้ว login เข้ามาใหม่ก็จะเห็น prompt ใหม่ตามชื่อเครื่องละ

ติดตั้ง MCollective บน Node Host

* NODE Host ติดตั้ง MCollective เพื่อติดต่อสื่อสารผ่าน ActiveMQ Messenger Server โดยติดตั้ง package ดังนี้

ติดตั้ง

yum -y install openshift-origin-msg-node-mcollective

ตั้งค่า MCollective

โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้

cat <<EOF >/opt/rh/ruby193/root/etc/mcollective/server.cfg
topicprefix = /topic/
main_collective = mcollective
collectives = mcollective
libdir = /opt/rh/ruby193/root/usr/libexec/mcollective
logfile = /var/log/mcollective.log
loglevel = debug
daemonize = 1
direct_addressing = 1
registerinterval = 30

# Plugins
securityprovider = psk
plugin.psk = unset

connector = stomp
plugin.stomp.host = broker.example.com
plugin.stomp.port = 61613
plugin.stomp.user = mcollective
plugin.stomp.password = secret

# Facts
factsource = yaml
plugin.yaml = /opt/rh/ruby193/root/etc/mcollective/facts.yaml
EOF

ให้ตั้ง User และ Password ให้ตรงกับทาง Broker

เปิดใช้ Service

chkconfig ruby193-mcollective on
service ruby193-mcollective start

ถึงตอนนี้ให้ไปทาง Broker host แล้วพิมพ์คำสั่งตรวจสอบว่าเห็นกันหรือยังดังนี้

mco find

or 

oo-mco find

และลอง ping ดู

mco ping

or 

oo-mco ping

และ ดูรายละเอียดของ node

mco inventory node.example.com

or 

oo-mco inventory node.example.com

คำสั่งควรจะ work นะครับถ้าไม่ work ต้องไล่ดูว่าทำอะไรผิดหรือเปล่า แต่ปัญหาที่ผมพบบ่อยสุดคือเวลาไม่ตรงกันครับระหว่าง broker กับ node ต้อง restart ntpd ดูถ้ายังไม่ได้ก็ไล่ config ครับ

ติดตั้ง Node Packages

เป็นการติดตั้งแกนระบบของ OpenShift Origin Node Host * NODE Host

ติดตั้ง

ติดตั้ง Package ต่อไปนี้สำหรับติดตั้งแกนระบบของเครื่อง Node

yum -y install rubygem-openshift-origin-node \
        rubygem-passenger-native \
        openshift-origin-port-proxy \
        openshift-origin-node-util \
        rubygem-openshift-origin-container-selinux \
        rubygem-openshift-origin-frontend-apachedb \
        rubygem-openshift-origin-frontend-apache-mod-rewrite \
        rubygem-openshift-origin-frontend-nodejs-websocket
echo "ServerName node.example.com" > /etc/httpd/conf.d/000001_openshift_origin_node_servername.conf

ตั้ง Firewall สำหรับ Proxy

iptables -N rhc-app-comm 
iptables -I INPUT 4 -m tcp -p tcp --dport 35531:65535 -m state --state NEW -j ACCEPT 
iptables -I INPUT 5 -j rhc-app-comm 
iptables -I OUTPUT 1 -j rhc-app-comm 

service iptables save

 

ติดตั้ง Cartridges

Cartridges คือชิ้นส่วนที่ผู้ใช้ PaaS นำมาประกอบใช้งานเป็น Application Gear เช่น ภาษาต่างๆ PHP RUBY JAVA Database ต่างๆ เช่น MySQL MongoDB MariaDB ถ้าวางแผนที่จะมีหลาย Node ต้องติดตั้ง Cartridges ให้เหมือนกันทุก Node นะครับส่วนจะมี Cartridges อะไรให้ใช้บ้างนั้นลองสั่ง

yum search origin-cartridge ตัวอย่างผมลงมี Cartridges ดังนี้

yum -y install openshift-origin-cartridge-cron \
        openshift-origin-cartridge-haproxy \
        openshift-origin-cartridge-php \
        openshift-origin-cartridge-mysql\
        openshift-origin-cartridge-mongodb\
        openshift-origin-cartridge-nodejs \
        openshift-origin-cartridge-phpmyadmin

ตามตัวอย่างก็ใช้เวลานานหน่อยถ้าใครเน็ทไม่แรงก็เลือกสักตัวสองตัวเพื่อทดสอบก็พอครับ แต่ cron ต้องลงก่อนเลยนะครับอย่าลืม

เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยให้สั่ง install cartridges ด้วยคำสั่งด้านล่าง ถ้าสำเร็จจะคืนค่าว่า succeeded กลับมา

/usr/sbin/oo-admin-cartridge –recursive -a install -s /usr/libexec/openshift/cartridges/

จัดการ firewall และ services ที่จำเป็น

lokkit --service=ssh
lokkit --service=https
lokkit --service=http
lokkit --port=8000:tcp
lokkit --port=8443:tcp

chkconfig httpd on
chkconfig network on
chkconfig sshd on
chkconfig oddjobd on
chkconfig openshift-node-web-proxy on

ตั้งค่า Multi-Tenancy บน Node Host

* NODE Host

Install augeas tools

augeas เป็นเครื่องมือสำหรับใช้แก้ไขค่า config file แบบง่ายๆ (ถ้าเข้าใจมันนะ) ซึ่งไม่ได้รู้จัก config ทั้งหมดหรอก ถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างลองเข้าไปอ่านในเว็บของ augeas ดูครับ http://augeas.net

yum -y install augeas

Configure PAM Modules

แก้ไขค่าเกี่ยวกับ PAM ถ้าอยากรู้ว่าแก้อะไรบ้างก็ลองไล่อ่านดูครับ

cat <<EOF | augtool
set /files/etc/pam.d/sshd/#comment[.='pam_selinux.so close should be the first session rule'] 'pam_openshift.so close should be the first session rule'
ins 01 before /files/etc/pam.d/sshd/*[argument='close']
set /files/etc/pam.d/sshd/01/type session
set /files/etc/pam.d/sshd/01/control required
set /files/etc/pam.d/sshd/01/module pam_openshift.so
set /files/etc/pam.d/sshd/01/argument close
set /files/etc/pam.d/sshd/01/#comment 'Managed by openshift_origin'

set /files/etc/pam.d/sshd/#comment[.='pam_selinux.so open should only be followed by sessions to be executed in the user context'] 'pam_openshift.so open should only be followed by sessions to be executed in the user context'
ins 02 before /files/etc/pam.d/sshd/*[argument='open']
set /files/etc/pam.d/sshd/02/type session
set /files/etc/pam.d/sshd/02/control required
set /files/etc/pam.d/sshd/02/module pam_openshift.so
set /files/etc/pam.d/sshd/02/argument[1] open
set /files/etc/pam.d/sshd/02/argument[2] env_params
set /files/etc/pam.d/sshd/02/#comment 'Managed by openshift_origin'

rm /files/etc/pam.d/sshd/*[module='pam_selinux.so']

set /files/etc/pam.d/sshd/03/type session
set /files/etc/pam.d/sshd/03/control required
set /files/etc/pam.d/sshd/03/module pam_namespace.so
set /files/etc/pam.d/sshd/03/argument[1] no_unmount_on_close
set /files/etc/pam.d/sshd/03/#comment 'Managed by openshift_origin'

set /files/etc/pam.d/sshd/04/type session
set /files/etc/pam.d/sshd/04/control optional
set /files/etc/pam.d/sshd/04/module pam_cgroup.so
set /files/etc/pam.d/sshd/04/#comment 'Managed by openshift_origin'

set /files/etc/pam.d/runuser/01/type session
set /files/etc/pam.d/runuser/01/control required
set /files/etc/pam.d/runuser/01/module pam_namespace.so
set /files/etc/pam.d/runuser/01/argument[1] no_unmount_on_close
set /files/etc/pam.d/runuser/01/#comment 'Managed by openshift_origin'

set /files/etc/pam.d/runuser-l/01/type session
set /files/etc/pam.d/runuser-l/01/control required
set /files/etc/pam.d/runuser-l/01/module pam_namespace.so
set /files/etc/pam.d/runuser-l/01/argument[1] no_unmount_on_close
set /files/etc/pam.d/runuser-l/01/#comment 'Managed by openshift_origin'

set /files/etc/pam.d/su/01/type session
set /files/etc/pam.d/su/01/control required
set /files/etc/pam.d/su/01/module pam_namespace.so
set /files/etc/pam.d/su/01/argument[1] no_unmount_on_close
set /files/etc/pam.d/su/01/#comment 'Managed by openshift_origin'

set /files/etc/pam.d/system-auth-ac/01/type session
set /files/etc/pam.d/system-auth-ac/01/control required
set /files/etc/pam.d/system-auth-ac/01/module pam_namespace.so
set /files/etc/pam.d/system-auth-ac/01/argument[1] no_unmount_on_close
set /files/etc/pam.d/system-auth-ac/01/#comment 'Managed by openshift_origin'
save
EOF
cat <<EOF > /etc/security/namespace.d/sandbox.conf
# /sandbox    \$HOME/.sandbox/   user:iscript=/usr/sbin/oo-namespace-init    root,adm,apache
EOF

cat <<EOF > /etc/security/namespace.d/tmp.conf
/tmp    \$HOME/.tmp/   user:iscript=/usr/sbin/oo-namespace-init root,adm,apache
EOF

cat <<EOF > /etc/security/namespace.d/vartmp.conf
/var/tmp  \$HOME/.tmp/  user:iscript=/usr/sbin/oo-namespace-init root,adm,apache
EOF

Enable Control Groups (cgroups)

* NODE Host เปิดใช้งาน cgroups เพื่อจำกัดการเข้าถึงทรัพยากรของเครื่อง ง่ายต่อการควบคุมแต่ละผู้ใช้งาน

chkconfig cgconfig on
chkconfig cgred on
service cgconfig restart
service cgred restart

Configure Disk Quotas

* NODE Host

เปิดการใช้งาน disk quota เพื่อจำกัดการใช้งานพื้นที่ disk บนเครื่องสำหรับแต่ละ user โดยการแก้ไข /etc/fstab แล้วใส่ option usrquota ในบรรทัดของ / (ถ้าท่านออกแบบระบบเองก็ให้ระบุไปที่ partition ที่มี /var/lib/openshift อยู่นะครับ )

nano -w /etc/fstab

/dev/mapper/VolGroup-lv_root /            ext4  defaults,usrquota    1 1

หลังจากนั้นให้ทำการ remount / ใหม่ เพื่อเปิดใข้งาน option ที่ตั้งไว้ mount -o remount / update database โดยสั่ง quotacheck -cmug / การกำหนดค่าอย่างละเอียดสามารถเข้าไปแก้ไขได้ที่ nano -w /etc/openshift/resource_limits.conf

Configure SELinux and System Control Settings

* NODE Host

OpenShift จะเน้นเรื่องการใช้งาน SELinux ดังนั้นต้องแน่ใจว่าเราได้กำหนดค่าต่างอย่างครบถ้วน เพราะถ้าตั้ง SELinux ไม่ถูกนี่เราไม่สามารถเรียกใช้งานได้เลยนะครับ ให้ทำตามทีละขั้นดังนี้

Configuring SELinux

setsebool -P httpd_unified=on httpd_can_network_connect=on httpd_can_network_relay=on \
httpd_read_user_content=on httpd_enable_homedirs=on httpd_run_stickshift=on \
allow_polyinstantiation=on httpd_run_stickshift=on httpd_execmem=on
restorecon -rv /var/run
restorecon -rv /usr/sbin/mcollectived /var/log/mcollective.log /var/run/mcollectived.pid
restorecon -rv /var/lib/openshift /etc/openshift/node.conf /etc/httpd/conf.d/openshift

Configuring System Control Settings

แก้ไขค่าของ sysctl.conf ด้วยคำสั่งดังนี้

cat <<EOF | augtool
set /files/etc/sysctl.conf/kernel.sem "250 32000 32 4096"
set /files/etc/sysctl.conf/net.ipv4.ip_local_port_range "15000 35530"
set /files/etc/sysctl.conf/net.netfilter.nf_conntrack_max "1048576"
save
EOF

update ค่าที่แก้ไขไป อาจจะมีบางค่า error ก็ไม่ต้องตกใจครับ sysctl -p /etc/sysctl.conf

Configure SSH, OpenShift Port Proxy, and Node Configuration

* NODE Host เพิ่มค่าให้กับ ssh server เพื่อให้สามารถติดต่อผ่านทาง git ได้ ใช้คำสั่งดังนี้

cat <<EOF >> /etc/ssh/sshd_config
AcceptEnv GIT_SSH
EOF

ปรับค่า MaxSessions ให้ ssh server เป็น 40 ถ้าใข้งานจริงก็ต้องดูความเหมาะสมตามเนื้องานครับ

cat <<EOF | augtool
set /files/etc/ssh/sshd_config/MaxSessions 40
save
EOF

Initialize Traffic Control

* NODE Host chkconfig openshift-tc on

Configuring the Port Proxy

* NODE Host

เปิด firewall ตั้งค่า service และเริ่มใช้งาน OpenShift Proxy ซึ่งใช้สำหรับติดต่อสื่อสารภายในไปยัง gear ต่างๆ

lokkit --port=35531-65535:tcp
chkconfig openshift-port-proxy on
service openshift-port-proxy start

chkconfig openshift-gears on

Configuring Node Settings for Domain Name

* NODE Host เป็นการกำหนดค่าให้กับ Node ถ้า set node อื่นๆ เพิ่มก็ตั้งชื่อ และ IP ให้ถูกต้องครับ nano -w /etc/openshift/node.conf

PUBLIC_HOSTNAME="node.example.com"
PUBLIC_IP="192.168.5.2"
BROKER_HOST="broker.example.com"
CLOUD_DOMAIN="example.com"

Update login.defs

* NODE Host กำหนดค่า uid ตำสุดของระบบให้สอดคล้องกับ GEAR_MIN_UID ใน node.conf

cat <<EOF | augtool
set /files/etc/login.defs/UID_MIN 500
set /files/etc/login.defs/GID_MIN 500
save
EOF

 

Update the facter Database

* NODE Host จริงๆ ตรงนี้จะมี crontab คอยอัปเดทให้แต่ถ้าอยากให้อัปเดทตอนนี้เลยก็สั่งดังนี้ /etc/cron.minutely/openshift-facts

Reboot Node Host

* NODE Host

เมื่อทำทุกอย่างสำเร็จเสร็จสิ้นก็ถึงคราวทดสอบจริงๆ ก็ให้ reboot หนึ่งรอบครับ หลังจาก reboot มาแล้วแนะนำให้ snapshot VM ไว้ด้วยนะครับเผื่อมีอะไรผิดพลาดจะได้กลับมา หรือจะ snapshot มาทีละขั้นตอนข้างบนก็ได้ และ ถ้าเห็นว่าเป็น node ที่สมบุรณ์แล้วก็ให้ทำการ clone VM ไปเป็น node2 node3 ต่อไปแต่อย่าลืมตามไปแก้ตามที่เคยแนะนำในหัวข้อ clone ในบทความนี้ในตอนต้นนะครับ

ทดสอบระบบ

* Host OS

การทดสอบระบบเราสามารถทดสอบบนเครื่อง Host OS หรือเครื่องแม่ที่ลง VirtualBox ไว้นั่นเอง ของผมก็เป็น OS X ผมก็สามารถทดสอบบน Browser ได้ โดยการตั้งค่า DNS Server ของ OS X ให้ชี้ไปยังเครื่อง broker ครับเมื่อกำหนด ค่า DNS Server เรียบร้อยก็เปิด Browser ขึ้นมาใส่ URL ดังนี้

https://broker.example.com

แล้วใช้ login password ที่ตั้งไว้ด้วย htpasswd ในที่นี้คือ openshift:openshift

ถ้าหาก Broker และ Node สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างถูกต้องท่านจะเห็นรายการ Cartrigdes ประมาณนี้

Cartrigde list

Cartrigde list

รูปที่ 27 รายการ Cartrigde ที่มีทางฝั่ง Node

ส่วนการใช้งานถ้ามีโอกาสจะเขียนกันอีกสักยกขอตัวไปศึกษาก่อนครับ

Pages: 1 2 3 4 5 6 7