VMware 5.x บน Feisty

by MrChoke

VMware 5.x บน Feisty ไม่สามารถ ติดตั้งได้เพราะ compile module ไม่ผ่านค้นหาบน net ไปเจอวิธีแก้คือให้ download

http://www.tssci-security.com/blog/wp-content/uploads/2007/04/vmnet.tar

http://www.tssci-security.com/blog/wp-content/uploads/2007/04/vmmon.tar

ไปเก็บไว้ใน /usr/lib/vmware/modules/source/

แล้วก็ทำการติดตั้งอีกครั้งก็ใช้ได้ตามปกติ

 

ที่มา: http://www.tssci-security.com/archives/2007/04/22/feisty-vmware-install/