ม.อ. ปัตตานีกับการแยกตัวเป็นเอกเทศ

by MrChoke

เมื่อวานผ่านไปเห็นเว็บของ ม.อ.ปัตตานี http://www.kaekae.pn.psu.ac.th/psupattani/index.php เนื้อหาสาระในเว็บนี้จะพูดถึงการเตรียมตัวที่จะแยก มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเต็มรูป ไม่ขึ้นกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย ตั้งแต่ผมเข้าศึกษาที่ ม.อ. หาดใหญ่ผมก็ได้ยินเรื่องราวเหล่านี้มาตลอด รวมไปถึงความไม่ลงรอยทางความคิดทั้ง ผู้บริหาร และ นักศึกษาของวิทยาเขตหาดใหญ่ และ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อก่อนมีกลุ่มข่าวภายใน ม.อ. เองมีการพูดคุยกันและบางครั้งมีการพูดคุยกันอย่างดุดันเผ็ดร้อนของคนที่ความ คิดไม่ตรงกัน การดำเนินการต่างๆ ก็ยังคงดำเนินการต่อมาจนถึงทุกวันนี้
โดยความรู้สึกส่วนตัวแล้วผมไม่เห็นด้วยกับการแยกตัวของ ม.อ.ปัตตานีเท่าไรนักทั้งนี้เป็นแค่ความรู้สึกที่ไม่รู้ถึงรายละเอียดเชิงลึ กนั้นเอง ถึงแม้ผมจะเป็นศิษย์เก่าจาก ม.อ. ก็ตามใช่ว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นที่รู้กันในวงนักศึกษา ข้อมูลต่างๆ ไม่มีการเผยแพร่เท่าไรนักในขณะนั้น รู้แต่เพียงมีนักศึกษาบางกลุ่มที่ มองหน้ากันไม่ค่อยได้ก็มีส่วนน้อย หลายต่อหลายครั้งที่ได้ยินคำพูดในเชิงน้อยเนื้อต่ำใจของเพื่อนนักศึกษา ม.อ.ปัตตานีประมาณว่าเป็นลูกเมียน้อย ได้อะไรทีหลังเสมอ หรือโอกาสรับรู้ข่าวสารก็มีน้อยกว่า วิทยาเขตหาดใหญ่ งบประมาณก็ไม่ได้รับความเป็นธรรม ชื่อเสียงก็วิทยาเขตแม่รับไปทั้งหมดเป็นต้น..
เมื่อเข้ามาอ่านข้อมูลในประวัติความเป็นมาแล้วจะทราบถึงเหตุผลที่ต้องการแยกตัวออกไป จากหน้า http://kaekae.pn.psu.ac.th/psupattงani/index.php?name=Content&pa=showpage&pid=1
“จ ุดเริ่มต้นของการยกฐานะวิทยาเขตปัตตานีขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศหรือมหาวิท ยาลัยเต็มรูปนั้น เป็นแนวคิดที่มีมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 7 ปีแล้ว ด้วยเหตุผลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการบริหารและพัฒนามาตรฐานการจัดการเ รียนการสอนได้อย่างเป็นอิสระ สามารถขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับคนในพื้นที่และระดับประเทศได้อย่างหลากหลา ยสาขาวิชามากขึ้น หรือการสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างเต็ม ที่”
เนื่องจากปัจจุบัน ม.อ. มีหลายวิทยาเขต และแต่ละวิทยาเขตก็จะเน้นสาขาวิชาไม่เหมือนกัน พูดง่ายๆ คือมีเฉพาะสาขาวิชาเฉพาะทางไม่ครอบคลุมทั้งหมด ซึ่งนั้นก็คือรวมไปถึงวิทยาเขตปัตตานีด้วย แต่ความแตกต่าง ของวิทยาเขตปัตตานีกับวิทยาเขต รุ่นหลังคือ วิทยาเขตปัตตานีเป็นที่กำเนิด ม.อ. ไม่ใช่ ม.อ. หาดใหญ่ แต่เมื่อย้ายการบริหารมาอยู่ที่ ม.อ. หาดใหญ่ ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มมาอยู่ที่ ม.อ. หาดใหญ่ทั้งหมด สาขาวิชาก็เน้นไปทาง ศิลปกรรมศาสตร์ เป็นหลัก
ถ้าใครสนใจเรื่องนี้และมองว่าเป็นเรื่องสำคัญที่คนไทยทุกคนต้องร่วมกันแก้ไข ปัญหาก็สามารถเข้าไปอ่าน และ เสนอความคิดเห็นจะได้มีมุมมองที่กว้างขึ้น และ ม.อ.ปัตตานีไม่ได้ถูกลืม หรือ ไม่เป็นที่สนใจของคนไทย ออ อย่าลืมร่วมกันโหวตด้วยนะครับว่าคิดเห็นอย่างไร

http://www.psu.ac.th
http://www.pn.psu.ac.th
http://www.kaekae.pn.psu.ac.th/psupattani/index.php