LinuxSIS 5.0 Released!!

by MrChoke

หลังจากการรอคอยอันยาวนานตอนนี้แฟนๆ LinuxSIS สามารถ download รุ่น 5.0 ไปใช้งานกันได้แล้วครับ

อ่านประกาศได้ที่

http://www.opentle.org/Article306.html

รุ่นนี้มีคู่มือร้อยกว่าหน้าให้อ่านกันด้วยครับ

Download