ภาษาใต้ : เนียง

by MrChoke

เนียง หรือไหขนาดเล็กมักใช้ใส่กะปิ คำนี้จะได้ยินทั่วไปในจังหวัดนครศรีธรรมราช และใกล้เคียงครับ… “ลูกบาวหยีบเนียงเคยให้แม่ที” “ลูกหยิบไหกะปิให้แม่หน่อย”