ควบคุม VirtualBox แบบ Command Line

by MrChoke

หลังจากพยายามทดสอบการใช้งาน VirtualBox แบบไม่พึ่ง Graphic จุดประสงค์หลักก็คือ ติดตั้ง Server ที่จะใช้ VM หลายๆ ตัวบนนั้น โดยใช้ VirtualBox แต่ไม่อยากเปิด Graphic ไว้ที่ Server จากการทดสอบก็พอเป็นเรื่องเป็นราวดังนี้

 • พบว่ายังต้องลง pkgs ที่พ่วงสำหรับลง VirtualBox อีกหลายตัวเหมือนกัน
 • ต้องเรียนรู้คำสั่งเพื่อควบคุม VirtualBox ผ่านทาง command line แต่มี doc ให้แบบละเอียดพอสมควร
 • ถ้าให้ง่ายๆ ต้องลงจากที่ง่ายๆ ไปก่อนแล้วค่อยไป import เข้า
 • ถ้าติดตั้งบน Server เลยก็สนุกดีผ่านทาง Remote Desktop บน OS X ใช้ของมันเองไม่ Work ต้องหามาลง ชื่อว่า Microsoft Remote Desktop  ของ Microsoft เอง
 • ทำงานผ่าน Remote Desktop รู้สึกว่าช้ามาก
 • เจอปัญหา Board Atom ที่ใช้ไม่ Support VT-X เลยลง Guest OS แบบ 32 bit เท่านั้น

คร่าวๆ สำหรับสิ่งที่พบเจอคราวนี้มาดูขั้นตอนเบื้องต้นสำหรับการใช้งาน VirtualBox แบบ Command Line กัน

 1. สร้าง VM ขึ้นมาใหม่ให้ชื่อว่า vm0

  VBoxManage createvm –name “vm0” –register

  ผลออกมาประมาณนี้

  Virtual machine 'vm0' is created and registered.
  UUID: 53d7f0de-ced7-4c53-b930-2d29400d69bd
  Settings file: '/root/VirtualBox VMs/vm0/vm0.vbox'
 2. กำหนดรายละเอียดของ VM ว่าจะให้มีอะไรเบื้องต้นยังไง
  VBoxManage modifyvm "vm0" --memory 512 --acpi on --boot1 dvd --nic1 bridged --bridgeadapter1 eth0 --ostype Redhat


 3. สร้าง Virtual Disk สำหรับเป็น HDD ให้กับ VM

  VBoxManage createvdi –filename ~/VirtualBox\ VMs/vm0/vm0-disk01.vdi –size 10000

  ผลออกมาประมาณนี้

  0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%
  Disk image created. UUID: fbf6febd-44de-4b48-833f-e87a587a121a


 4. เพิ่ม HDD Controller ให้กับ VM

  VBoxManage storagectl “vm0” –name “IDE Controller” –add ide
 5. Attach HDD และ CD เข้าไปยัง Controller ที่สร้างไว้ สำหรับ CD Image คือ ISO ตัวติดตั้งครับ
  VBoxManage storageattach "vm0" --storagectl "IDE Controller" --port 0 --device 0 --type hdd --medium ~/VirtualBox\ VMs/vm0/vm0-disk01.vdi
  VBoxManage storageattach "vm0" --storagectl "IDE Controller" --port 1 --device 0 --type dvddrive --medium /root/CentOS-6.4-i386-minimal.iso


 6. สำหรับเครื่องที่มีปัญหาเรื่อง CPU ไม่ Support VT-x ให้ปิดก่อนครับ แต่ส่วนใหญ่มัน Support หมดแหละ

  VBoxManage modifyvm “vm0” –hwvirtex off

 7. ตรวจสอบรายละเอียดของ VM ที่เราสร้างขึ้นมา

  VBoxManage showvminfo vm0

  ผลที่ได้จะประมาณนี้

  Name:      vm0
  Groups:     /
  Guest OS:    Red Hat
  UUID:      53d7f0de-ced7-4c53-b930-2d29400d69bd
  Config file:   /root/VirtualBox VMs/vm0/vm0.vbox
  Snapshot folder: /root/VirtualBox VMs/vm0/Snapshots
  Log folder:   /root/VirtualBox VMs/vm0/Logs
  Hardware UUID:  53d7f0de-ced7-4c53-b930-2d29400d69bd
  Memory size:   512MB
  Page Fusion:   off
  VRAM size:    8MB
  CPU exec cap:  100%
  HPET:      off
  Chipset:     piix3
  Firmware:    BIOS
  Number of CPUs: 1
  PAE:       on
  Long Mode:    on
  Synthetic CPU:  off
  CPUID overrides: None
  Boot menu mode: message and menu
  Boot Device (1): DVD
  Boot Device (2): DVD
  Boot Device (3): HardDisk
  Boot Device (4): Not Assigned
  ACPI:      on
  IOAPIC:     off
  Time offset:   0ms
  RTC:       local time
  Hardw. virt.ext: off
  Nested Paging:  on
  Large Pages:   off
  VT-x VPID:    on
  VT-x unr. exec.: on
  State:      powered off (since 2013-12-15T10:22:45.000000000)
  Monitor count:  1
  3D Acceleration: off
  2D Video Acceleration: off
  Teleporter Enabled: off
  Teleporter Port: 0
  Teleporter Address: 
  Teleporter Password: 
  Tracing Enabled: off
  Allow Tracing to Access VM: off
  Tracing Configuration: 
  Autostart Enabled: off
  Autostart Delay: 0
  Default Frontend: 
  Storage Controller Name (0):      IDE Controller
  Storage Controller Type (0):      PIIX4
  Storage Controller Instance Number (0): 0
  Storage Controller Max Port Count (0): 2
  Storage Controller Port Count (0):   2
  Storage Controller Bootable (0):    on
  IDE Controller (0, 0): /root/VirtualBox VMs/vm0/vm0-disk01.vdi (UUID: fbf6febd-44de-4b48-833f-e87a587a121a)
  IDE Controller (1, 0): /root/CentOS-6.4-i386-minimal.iso (UUID: ab3bc771-af71-4b46-8118-feef1aa5c511)
  NIC 1:      MAC: 080027BFD1E7, Attachment: Bridged Interface 'eth0', Cable connected: on, Trace: off (file: none), Type: Am79C973, Reported speed: 0 Mbps, Boot priority: 0, Promisc Policy: deny, Bandwidth group: none
  NIC 2:      disabled
  NIC 3:      disabled
  NIC 4:      disabled
  NIC 5:      disabled
  NIC 6:      disabled
  NIC 7:      disabled
  NIC 8:      disabled
  Pointing Device: PS/2 Mouse
  Keyboard Device: PS/2 Keyboard
  UART 1:     disabled
  UART 2:     disabled
  LPT 1:      disabled
  LPT 2:      disabled
  Audio:      disabled
  Clipboard Mode: disabled
  Drag'n'drop Mode: disabled
  VRDE:      disabled
  USB:       disabled
  EHCI:      disabled
  
  USB Device Filters:
  
  <none>
  
  Available remote USB devices:
  
  <none>
  
  Currently Attached USB Devices:
  
  <none>
  
  Bandwidth groups: <none>
  
  Shared folders: <none>
  
  VRDE Connection:  not active
  Clients so far:   0
  
  Video capturing:  not active
  Capture screens:  0
  Capture file:    /root/VirtualBox VMs/vm0/vm0.webm
  Capture dimensions: 1024x768
  Capture rate:    512 kbps
  Capture FPS:    25
  
  Guest:
  
  Configured memory balloon size:   0 MB

   

 8. ถือว่าเป็นการเสร็จพิธีปลุกเสก ตอนนี้ก็สามารถเรียกใช้งานได้แล้ว โดยแทนที่ IP ของเครื่อง Server ลงไป

  VBoxVRDP -s vm0 -e “TCP/Address=10.x.x.x”

 9. เปิด Remote Desktop Client แล้วติดต่อเข้ามายัง IP Server ถ้าเข้าไม่ได้ก็ลองเปิด firewall ดูครับ
 10. ถ้าเกิดเหตุที่ไม่สามารถติดต่อหรือเข้าใช้งานได้และอยากจะปิด VM ก็ให้สั่ง

  VBoxManage controlvm vm0 poweroff

ครั้งต่อๆ ไปถ้าเรา config เสร็จเรียบร้อยมี IP ในตัว VM แล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้ Remote Desktop แล้วนะครับ ลองเอาไปประยุกต์ใช้และเล่นกันดูครับ

 

Remote Desktop to VirtualBox

Remote Desktop to VirtualBox

แหล่งอ้างอิง